Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
8589 4cad
Największe marzenie. Przeżyć to z Tobą
Reposted fromanttonine anttonine
7150 5718 420
Reposted frombreathwind breathwind
3341 650d 420
Reposted fromjunior13 junior13
4343 23cd 420
Reposted fromdoodles doodles
7171 9f4e 420
Reposted fromleimakid leimakid
4462 3369 420
Reposted fromdoodles doodles
4462 3369 420
Reposted fromdoodles doodles
Chcę cały czas. A Ty?
— junior13
Reposted fromjunior13 junior13
2456 4f78 420
Reposted fromohshit ohshit
0671 e304 420
Reposted fromohshit ohshit
0540 4ca9 420
Reposted fromdoodles doodles
7171 9f4e 420
Reposted fromleimakid leimakid
 Niektórzy mówią, że wielką miłość poznaje się po tym, że jedyną osobą, która mogłaby was pocieszyć, jest ten człowiek, przez którego cierpicie. 

— — G. Musso — "Kim byłbym bez Ciebie"
Reposted fromdonniedarco donniedarco vialeimakid leimakid
8059 4f26 420
Reposted fromdoodles doodles
8924 3a22 420
Reposted fromdoodles doodles
3330 553c 420
Reposted fromdoodles doodles
2619 d5c5 420
Reposted fromdoodles doodles

1. Chodźcie spać w tej samej porze

2. Rozwijajcie wspólne zainteresowania

3. Chodźcie ze sobą za rękę albo obejmując się

4. Ufaj i przebaczaj

5. Skupiaj się na dobrych rzeczach, mniej na złych

6. Często się przytulajcie

7. Mów „kocham Cię” każdego ranka

8. Mów miłe rzeczy, niezależnie od tego, jak się czujesz

9. Często dzwoń i pytaj co u niego słychać

10. Nie wstydź się pokazywać ze swoich partnerem

Reposted fromShinaako Shinaako
3803 500e 420
Reposted fromcalifornia-love california-love vialeimakid leimakid
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl